Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Stawecki

Marek Stawecki

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 52, przynależność:

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Grzmiąca, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego. członek
Komisja Rolnictwa, Gospodarki i Bezpieczeństwa Publicznego stała Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady gminy grzmiąca, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-03-11 15:57:12 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 15:03:00 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 28 stycznia 2021 r. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 15:08:13 Zmiana w porządku obrad. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 15:59:14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora na terenie Gminy Grzmiąca. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:00:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 2/8 część. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:01:43 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:02:50 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grzmiąca w 2021 roku”. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:03:55 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:05:06 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:06:11 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji do pomiotu właściwego. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:10:00 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Grzmiąca na 2021 rok. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-03-11 16:11:19 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. XXXI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 15:02:53 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 11 marca 2021 r. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:10:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:11:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2021-2026. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:12:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie czasu trwania umów nieodpłatnego udostępnienia lokali na cele statutowe dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Grzmiąca. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:14:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości położonej na terenie miejscowości Grzmiąca na okres powyżej 3 lat oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 25/76 o numerze porządkowym 10 o powierzchni ogólnej 0,4535 ha z przeznaczeniem na cele statutowe. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:15:26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu położonego w miejscowości Grzmiąca przy ul. Sportowej 2. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:16:24 Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia piwnicznego oraz garażu położonych w miejscowości Grzmiąca przy ul. Sportowej 2. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:17:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia piwnicznego oraz garażu położonych w miejscowości Grzmiąca przy ul. Sportowej 2. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:18:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0012 Wielawino, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 64/2 część, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:19:48 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 4 w miejscowości Gdaniec na rzecz najemcy. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:20:46 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:21:45 Podjęcie uchwały w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu, jego wysokości i szczegółowych zasad przyznawania. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-04-29 16:24:29 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Grzmiąca, Lubogoszcz, Storkowo, Przeradz. XXXII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-19 13:03:13 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-19 13:04:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2021 – 2026. XXXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-19 13:06:02 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na uchwałę Nr XXXII/195/2013 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Grzmiąca. XXXIII Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 15:02:37 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 29 kwietnia 2021 r. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 15:03:05 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 19 maja 2021 r. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 15:04:16 Wniosek o zmianę w porządku obrad. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:02:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:03:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu pomieszczenia gospodarczego znajdujące się w budynku magazynowym w miejscowości Grzmiąca przy ul. Kolejowej 9 na okres powyżej 3 lat. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:04:28 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Grzmiąca. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:05:29 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:07:02 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1304 ha, położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 24/6, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:08:40 Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 16:10:09 Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grzmiąca XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-05-27 15:29:20 Wniosek o zmianę w porządku obrad XXXIV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 15:12:19 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 27 maja 2021 r. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 16:48:44 Wniosek o zmianę w porządku obrad. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:28:10 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grzmiąca wotum zaufania. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:48:02 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grzmiąca za 2020 rok. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:48:49 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:53:20 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Grzmiąca za 2020rok. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:54:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:55:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2021-2026. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:56:55 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/97/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grzmiąca. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:57:49 Podjęcie uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Grzmiąca XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 18:59:46 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 19:00:47 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Grzmiąca w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 19:02:00 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grzmiąca. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 19:04:41 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 19:05:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pod montaż urządzeń telekomunikacyjnych XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 19:06:52 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24/6, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0013 Grzmiąca. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-06-24 19:03:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku nr 8 w miejscowości Krosino przy ulicy Dworcowej stanowiącego własność Gminy Grzmiąca. XXXV Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 14:02:24 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 24 czerwca 2021 r. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 14:54:02 Wniosek o zmianę w porządku obrad. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:09:48 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:12:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunku działania Gminy Grzmiąca w związku z przystąpieniem do przygotowania i realizacji projektów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:13:48 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z obszaru Gminy Grzmiąca. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:14:41 Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grzmiąca. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:16:37 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:18:39 Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działania Wójta Gminy Grzmiąca oraz przekazania według właściwości pisma Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącego przedmiotowej skargi. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-07-28 15:20:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIV/219/2021 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grzmiąca. XXXVI Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 13:02:37 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 28 lipca 2021 r. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:16:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:18:21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Grzmiąca udostępnionych dla operatorów i przewoźników. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:19:25 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:20:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości położonej na terenie miejscowości Grzmiąca przy ulicy Sportowej obręb ewidencyjny 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 14/14 i nr 14/15 po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:24:02 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grzmiąca na rok szkolny 2021/2022. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:25:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinku na lata 2021-2023 na terenie gm. Grzmiąca”. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-08-31 14:26:27 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXVI/241/2021 z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/219/2021 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grzmiąca. XXXVII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 13:05:25 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyła się 31 sierpnia 2021 r. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 13:11:13 Wniosek o zmianę w porządku obrad. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:09:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:10:39 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2021-2026. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:11:58 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu jednolitego tekstu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grzmiąca. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:13:11 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0007 Nosibądy gm. Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 342/10 o powierzchni 0,0431 ha. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:15:14 Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny nieruchomości drogowej położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0007 Nosibądy gm. Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 375/5 o powierzchni 1,12 ha. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:16:24 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10/1 o powierzchni 0,0140 ha, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego 0005 Krosino. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:17:30 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:18:23 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grzmiąca z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Grzmiąca. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:19:23 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grzmiąca z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Iwinie. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:21:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:22:16 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Grzmiąca. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:23:18 Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz przysługującej przewoźnikowi opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do gminnego regularnego przewozu osób. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-09-29 14:24:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 25/103, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. XXXVIII Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-10-13 15:32:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XXXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Grzmiąca za
2021-10-13 15:35:15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. XXXIX Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:02:02 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyły się 29 września 2021 r. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:02:31 Przyjęcie protokołu z sesji, która odbyły się 13 października 2021 r. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:33:56 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:34:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 42 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:35:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie obrębu 0013 Grzmiąca, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 46/2 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:36:59 Projekt w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Grzmiąca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:37:50 Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grzmiąca XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:38:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Grzmiąca. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca za
2021-11-04 15:40:21 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022. XL Sesja Rady Gminy Grzmiąca wstrzymał się